Nan-yuan Hui-yung (Nan'in) d. 930

Student of Hsing-hua Ts'ung-chiang (Koke Zonsho) 830-888 and teacher to Feng-hsueh Yen-chao (Fuketsu Ensho) 896-973.

 

backspace for previous page

Zen Lineages