Rinzai (Lin-chi) Line (From Hui-Neng to Hakuin)

Tang Dynasty

Hui-neng 638-713

Nan-yueh Huai-jang (Nangaku Ejo) 677-744

Ma-Tzu (Baso) 709-788

Pai-chang (Hyakujo) 749-814

Huang-po (Obaku) d.850

Lin-chi (Rinzai) d.866

Sung Dynasty

Hsing-hua Ts'ung-chiang (Koke Zonsho) 830-888

Nan-yuan Hui-yung (Nan'in) d. 930

Feng-hsueh Yen-chao (Fuketsu Ensho) 896-973

Shou-shan Shen-nien (Shuzan Shonen) 926-993

Fen-yang (Fun'yo Zensho) 942-1024

Shih-shuang (Sekiso Soen) 986-1039

Yang-ch'i Fang-hui (Yogi Hoe) 992-1049

* this is the beginning of the Yogi line of Zen

Pai-yun Shou-tuan (Hakuun Shutan) 1025-1072

Wu-tsu Fa-yen (Goso Hoen) 1024-1104

Yuan-wu (Engo) 1063-1135

* beginning of the Engo line

Hu-ch'iu (Kukyu) 1077-1163

Ying-an (Oan) 1103-1163

Mi-an (Mittan) 1118-1186

Sung-yuan (Shogen Sogaku) 1139-1209 -- Last Zen Master in the Mumon kan

Yun-an P'u-yen (Un'an Fugan) 1156-1226

Hsu-t'sang Chih-yu (Kido Chigu) 1189-1269

* After Hsu-t'sang transmits to Shomyo, Ch'an begins a severe decline in China. The Mongol rule begins and Confucianism & Taoism are injected into the lineages. Later in the Ming dynasty Pure Land is merged with Ch'an.

Pure Kanna Zen goes to Japan

Shomyo (Daio Kokushi) 1235-1309

Myocho Shuho (Daito Kokushi)

Kanzan Egen (Muso Daishi) 1277-1360

Juo Sohitsu 1296-1390

Muin Soin 1326-1410 *

Tozen Soshin (Sekko Soshin) 1408-1486 *

Toyo Eicho 1429-1504

Youzan Keiyou *dates unknown, listed in an old Japanese document. Other names are possible.

Gudou Tosyoku (gudo kokushi) 1577-1661 *

*So far I have not been able to determine Gudou's teacher. He was a long term monk at Myoshin-ji and it's accepted that he was an heir of this line. Youzan Keiyou shows up in an old Japanese lineage chart, but as yet I have not found any information on him.

Shidou Bunan -- 1602-1676

Shoju Rojin (Dokyu Etan)

Hakuin

Gassan Jitou


backspace for previous page

Zen Lineages