Shih-t'ou Hsi-ch'ien 700-790

Student of Ching-yuan Hsing-ssu