Zen Masters of the T'ang Dynasty

Hui-neng
Sixth Patriarch
638-713

Yung-chia
Hsuan-chueh
665-713
Ho-tse Shen-hui
686-760
Kataku School
Ching-yuan Hsing-ssu
660-740

First Main Line

* Soto

Nan-yueh Haui-jang
677-744

Second Main Line

*Rinzai

Nan-Yang Hui-chung
675-775

* These lines were not Rinzai and Soto at this point, other lineages evolved from the Firt and Second main lines.

The Ch'an & Zen Lineages Article

Zen Lineages -- Lines and Biographies

home